Müük / Hooldus: +372 6180099
Tehniline tugi: 1211 (1.99€/minut)

Valge Klaari privaatsuspõhimõtted

Valge Klaari* privaatsuspõhimõtted

Valge Klaar võtab endale kohustuseks kaitsta klientide privaatsust. Seetõttu oleme loonud privaatsuspoliitika põhimõtted, milles käsitleme kliendiandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist. Oleme hoolsad, et meie tegemised oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Järgnevates lõikudes tutvustame lähemalt meie privaatsuspoliitikat.

Sinu andmete kogumine ja koosseis

Isikuandmed on Sinu kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Valge Klaar töötleb. Isikuandmed, mida Valge Klaar kogub, võivad sisaldada: nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi.

Täpsemalt kogume järgmist tüüpi isikuandmeid järgneval viisil:

 • Sinu poolt meile avaldatud isikuandmed. Näiteks kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused) või tehnilise päringu saatmisel meie e-posti aadressile.
 • Tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed (nt kirjavahetuse või veebilehel oleva suhtlusrakenduse Askly vahendusel edastatavad isikuandmed);
 • Sinu poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt Valge Klaari sotsiaalmeedias);
 • Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt meie iseteeninduse kasutamisel või näiteks ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Valge Klaar võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid) järelmaksutaotluse esitamisel. Isikuandmeid kogume ka. Hooldustöö registreerimisel meie esindus(t)es või veebikeskkonnas
 • Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed. Näiteks veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu lubatud andmed;
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;
 • Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (näiteks tellimuste ajaloo nimistu).

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Võime koguda ka isikustamata andmeid, need on andmed, mida ei saa siduda ühe kindla isikuga. Selleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta meie veebisaidil, mida kogutakse statistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmed.

Kogutud isikuandmete kasutamise eesmärk ja õiguslik alus

Seadusest tulenevate isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:

Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid, selleks, et teavitada kliente Valge Klaari tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Lepinguliste kohustuste täitmiseks kasutame kogutud isikuandmeid: lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks; kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus; kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma teenuste osutamise osas (nt kasutame kauba kohaletoimetamiseks); kliendiga suhtlemiseks ja kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks.

Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Sinuga sõlmitud Lepingus.

Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab meile tööle kandideerija isikuandmete töötlus järgnevat:

 • tööle kandideerija poolt Meile töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete töötlust;
 • tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult ja soovitaja puudumisel eelmiselt tööandjalt saadud isikuandmete töötlust;
 • avalikust (sotsiaal)meediast kogutud isikuandmete töötlust.
 • Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiame töölepingu sõlmiseks kogutud isikuandmeid alles selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine, aga mitte kauem kui 36 kuud.

Õigustatud huvi tähendab Meie huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Töötleme Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

 • usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist pettuste vältimiseks;
 • kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
 • Veebisaidi, meie sotsiaalmeedia lehekülgede ja teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või infoühiskonnateenuste analüüsiks, nende kanalite töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Sinu käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;
 • kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;
 • salvestuste tegemiseks. Võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud ning vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
 • võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 • organisatsioonilised eesmärgid. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning edastamaks isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks;
 • võime jagada isikuandmeid, kui teeme äritehingut või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust;
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • Vajadusel kasutame andmeid ka Sulle erakordsete teadete saatmiseks seoses tootja poolt väljastatud ohutustegurite või tagasikutsumisprogrammidega.
 • Kasutame oma kauplustes valvekaameraid. Kaamerate kasutamise ja salvestuste töötlemise eesmärk on töötajate, külastajate ja iDeal Group AS vara kaitse; turvalisuse tagamine; nõuete kaitsmine ja esitamine; pretensioonide lahendamine ning salvestuse õppematerjalina kasutamine. Salvestised kustutatakse hiljemalt salvestusruumi täitumisel 3 kuu möödudes.

Töötleme Sinu isikuandmeid ka Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Lisaks võime olla kohustatud videosalvestust töötlema seaduse alusel seaduses nimetatud uurimisasutusele.

Kui isikuandmete töötlemine muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, siis analüüsime seda töötlemise võimalikkust hoolega kooskõlas andmekaitse seadusandlusega (isikuandmete kaitse üldmäärus, 2016/679, artikkel 6(4).

Isikuandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Valge Klaar avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Valge Klaar teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine, reklaami- ja turunduspartnerid; makseteenuseid osutav partner; värbamisega seonduvaid teenuseid osutav partner, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad. Edastamine toimub vaid tingimusel, et edastamise eesmärk on seaduslik ning kolmanda isiku poolt toimub töötlus lepingu alusel, milles mh kohustub kolmas isik hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Seoses Sinu hooldustööga töötleb Valge Klaar isikuandmeid ka läbi kolmanda osapoole poolt hallatud veebikeskkonna (hooldusbaasi), mille andmeid talletav server asub Euroopa Liidus.

Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

Kogutud isikuandmete muutmine ja Sinu õigused

Isikuandmete töötlemisel on Sinul kui andmesubjektil järgnevad õigused:

 • Sul on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
 • Sul on õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Sinu õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.
 • Sul on õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele.
 • Sul võib olla õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on sul õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik teile ette nähtud personaalsed soodustused.
 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Sul on andmete ülekandmise õigus ehk Sul tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
 • Sul on õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Sinu isikuandmete töötlemine on seaduspärane.
 • Sul on õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud kahju.
 • Õigused seoses automatiseeritud töötlusega tähendavad, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel isikuandmete töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
 • Sul on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Võime koguda veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Sinu kohta andmeid, kui annad selleks nõusoleku, kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse brauseri poolt arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Sinu harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Sind teenuse sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kasutusel olevad küpsised saab jaotada kategooriatesse: vajalik; eelistused; statistika; turustamine ja veel klassifitseerimata. Vajalikud küpsised aitavad parandada kodulehe kasutamismugavust, võimaldades põhifunktsioone nagu lehtedel navigeerimine ja juurdepääsu saidi kaitstud aladele. Koduleht ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult. Eelistustega seotud küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada teavet, mis muudab seda, kuidas veebileht töötab või välja näeb – st näiteks teie eelistatud keelt või asukohta. Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt. Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad. Klassifitseerimata küpsised on küpsised, mida me koos individuaalsete küpsiste pakkujatega alles klassifitseerime. Üksiasjadega saab tutvuda ka enne küpsistega nõustumist. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja kontrolli all läbi küpsiste modaali ning küpsiste sätete. Nõusoleku sätteid on võimalik Sul igal hetkel muuta või nõusolekust loobuda.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Valge Klaar kasutab kõiki abinõusid (sealhulgas tehnilised, füüsilised ja halduslikud) Sinu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel. Teeme kõik Sinu isikuandmete lekkimise vältimiseks, kuid kui arvad, et on oht, et Sinu andmed on lekkinud, teavita meid sellest koheselt, et saaksime aidata kahjusid hoida võimalikult madalal. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduv rikkumine, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul ja korras Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekte. Kõik Valge Klaar veebilehel, e-poes ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Säilitame isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmeid säilitame kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest või hooldustööst. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

Privaatsuspoliitika tingimused

Valge Klaar jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, , teavitades sellest meie veebilehel ja võimalusel e-posti teel. Lubame, et meie privaatsuspoliitika eesmärk on Sinu andmete kaitse ning me tagame alati selle turvalisuse, parimal võimalikul viisil. Me ei müü kliendiandmeid kunagi teistele osapooltele ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel. Kõiki Sinu andmeid või seda privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil privacy@valgeklaar.ee

*Kliendiandmete vastutavaks töötlejaks on iDeal Group AS (reg. kood 10390835) , kellele kuulub bränd Valge Klaar.

Käesolevaid privaatsustingimusi on viimati muudetud märtsis 2024.